Ärenden om våld i nära relationer – nya föreskrifter samt föreslagna regler om placeringar av en förälder tillsammans med barn i skyddat boende

TID OCH PLATS

Den 4 maj 2023 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare som arbetar med ärenden om våld i nära relationer, personal som utför stöd- och hjälpinsatser samt andra intresserade kommunalt verksamma.

Under utbildningsdagen kommer att gås igenom bestämmelserna i SoL om bl.a. socialtjänstens ansvar att ge stöd och hjälp till den som utsatts för våld i nära relationer. Även skyldigheten att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller övergrepp ska ändra sitt beteende tas upp.

Även nyheter kommer tas upp, till exempel Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer, som trädde i kraft 1 november 2022.

En annan nyhet som kommer tas upp är utkastet till lagrådsremiss (S2022/03649) om nya regler med stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende, som föreslås träda i kraft 1 juli 2023. I remissen föreslås bl.a. införande av en möjlighet för socialnämnden att placera en vårdnadshavare och barn tillsammans när samtycke saknas från båda vårdnadshavarna.

Ett fokus kommuner att vara ärendehandläggningen samt domstolspraxis gällande bistånd i form av olika stödinsatser eller skyddat boende eller hjälp med anskaffning av bostad genom t.ex. ett socialt kontrakt till personer som är eller varit utsatta för våld.

En speciell fråga som kommer att tas upp är tillämpningen av bestämmelserna i 2 a kap. SoL om ansvarig kommun i ärenden om våld eller andra övergrepp samt möjligheterna för utsatta personer att ansöka om insatser i annan kommun.

Andra frågor som kommer att tas upp är bl.a. utrymmet att utan biståndsbeslut erbjuda så kallade serviceinsatser till personer som är utsatta för eller utsätter närstående för våld eller andra övergrepp.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2023-05-03. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor