Automatiserat beslutsfattande enligt SoL och LSS tillåtet från 1 juli 2022

TID OCH PLATS

Den 2 september 2022 kl. 13.00 – 16.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, personal inom kommunal verksamhet för försörjningsstöd och biståndsverksamhet samt verksamhet enligt LSS, verksamhetsutvecklare samt IT och systemansvariga inom sådana verksamheter m.fl. intresserade kommunalt verksamma.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

SKR har tidigare bedömt att automatiserat beslutsfattande ej är möjligt att använda sig av vid beslut enligt SoL och LSS, utan att automatiseringen endast kan vara ett beslutsstöd.

Riksdagen har (prop. 2021/22:125) beslutat om en ändring i kommunlagen som nu ger kommunerna möjlighet att i vissa fall delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion.

Genom lagändringen får kommunsektorn motsvarande möjlighet till automatiserat beslutsfattande som den som redan finns inom den statliga förvaltningen. Det blir alltså nu möjligt för en socialnämnd eller omsorgsnämnd att delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Under denna halvdagsutbildning gås bl.a. igenom hur automatiserat beslutsfattande de nya kan tillämpas på beslut om t.ex. ekonomiskt bistånd och beslut om andra insatser enligt SoL och LSS samt vilka insatsbeslut som kan fattas automatiserat.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2022-09-01. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor