Juridisk utbildning om Socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter SOSFS 2014:5

TID OCH PLATS

Den 6 maj 2020 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist på KOMMUNLEX AB.

Utbildningen riktar sig till socialnämnden eller motsvarande, chefer, socialsekreterare inom IFO, myndighetshandläggare inom äldreomsorgen och funktionshindersomsorgen enligt SoL och LSS, arbetsledare och personal som arbetar med att genomföra omsorg samt stöd och behandling, systemansvariga, verksamhetsutvecklare och andra kommunalt verksamma.

PROGRAM

Dokumentationsföreskrifterna
– Vad innebär föreskrifterna och hur är de indelade?
– Krav på att akten ska vara adekvat ordnad och ha en logisk struktur.
– Krav på tydlig dokumentation av barns bästa, information och delaktighet samt barnkonsekvensanalyser.
– Krav på dokumentation av uppföljningsåtgärder av alla insatser.
– Dokumentation av samtycke till externa utredningskontakter.
– Bedömning av behov samt utredningen och dess innehåll.
– Formuleringen av beslutet och uppdraget till utförarna.
– Dokumentation av lämnandet och mottagandet av uppdrag.
– Uppföljningen och avslutandet av insatser.
Föreskrifternas tillämpning i olika verksamheter
– Vad innebär föreskrifterna för socialtjänstens olika verksamheter – IFO, omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta personer samt LSS?
– Dokumentation med användning av BBIC och IBIC (ICF-klassifikationerna).
– Dokumentation vid användning av andra standardiserade bedömningsmetoder såsom ASI m.fl.
Formulering av insatsbesluten
– Kravet på tydlig dokumentation av vad sin ingår i uppdrag och målen för insatserna.
– Hur ska besluten om insatser enligt SoL och LSS formuleras?
– Hur detaljerat ska beslutet om omsorg, stöd och behandling vara?
– Hantering av specifika ansökningar om t.ex. visst HVB eller visst boende.
Uppföljning av beslutade insatser
– Vad innebär kravet på regelbunden uppföljning?
– Vad ska ingå i myndighetshandläggarens uppföljning?
– Hur ska uppföljningsåtgärderna dokumenteras?
– Dokumentation och åtgärder vid konstaterade brister.
– Påtalande av bristande kvalitet.
– Förtydligande eller ändring av uppdrag.
– Erbjudande om ändrad verkställighet.
– Formellt beslut om ändrad verkställighet.
– Utförarnas dokumentation av uppföljningsåtgärder.
– Säkerställandet av att enskilda får beslutade insatser.
Deltagarnas egna frågor, diskussion och svar

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2021-05-03. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor