Förenklat beslutsfattande om hemtjänst och mellanboenden m.fl. rättsliga nyheter för äldreomsorgen

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om att införa en ny bestämmelse i socialtjänstlagen med innebörden att socialnämnden utöver vad som följer av lagen får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. I praktiken innebär det att insatser kan beviljas enligt kommunala riktlinjer. Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2018. Regeringen har även föreslagit (Ds 2017:12 och 2017:68) att socialtjänstlagen ändras så att kommunerna får inrätta särskilda boendeformer för äldre som behöver mer lättåtkomlig service (s.k. mellanboenden). Proposition om mellanboenden avses att lämnas till riksdagen innan sommaren 2018.

Under denna juridiska temadag gås igenom hur lagändringarna kan påverka biståndshandläggningen och hur de förhåller sig till äldres rätt till bistånd och skälig levnadsnivå. Förslag kommer ges på hur de nya reglerna kan tillämpas och på utformningen av kommunala riktlinjer. Alternativ som serviceinsatser enligt den s.k. befogenhetslagen kommer också att diskuteras, tillsammans med andra möjligheter att förenkla kommunens handläggningsprocess som s.k. seniorboenden och trygghetslägenheter. En annan fråga som kommer att tas upp är hur de nya lagreglerna förhåller sig till och kommer att påverka bl.a. kommunernas användning av IBIC.

Under dagen kommer bl.a. även tas upp som vad som gäller för framtidsfullmakter och omfattningen av anhörigas möjlighet att företräda enskilda enligt 17 kap. föräldrabalken i ärenden inom äldreomsorgen. Andra rättsliga nyheter som kommer beröras är den nya förvaltningslagen från 1 juli 2018 och hur den påverkar äldreomsorgen.

Kursen riktar sig till politiker i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhetschefer, biståndshandläggare, enhetschefer för hemtjänst och särskilda boenden, kvalitetsansvariga och andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Stockholm den 24 april 2018, 09.00 – 16.00.
Norra Latin konferens, Drottninggatan 71B.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2018-04-04. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare ca 20 dagar innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr exklusive moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor