Försörjningsstödet vid ökad arbetslöshet – nu med betänkandet om kommunerna som utförare åt Arbetsförmedlingen (SOU 2020:41)

TID OCH PLATS

Den 20 augusti 2020 kl. 13.00 – 16.30.
Webbutbildning på Teams/Skype.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande och de som arbetar med försörjningsstöd och kommunal arbetsmarknadsverksamhet. 

Under föreläsningen kommer bl.a. följande frågor tas upp.

– Kommunernas utmaningar vid ökade behov av insatser för arbete och högre kostnader för ekonomiskt bistånd – vad kan kommunerna göra?

– Ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen att svara för stödinsatser.

– Betänkandet (SOU 2020:41) om kommunerna som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen.

– Föreslagna ändringar i lagen om kommunala befogenheter och förslaget om upphävande av lagen om kommunala arbetslöshetsnämnder m.m.

– Vad innebär betänkandets förslag i praktiken och hur påverkas de kommunala arbetsmarknadsverksamheterna?

– Särskilt om de kommunernas möjligheter till att själva erbjuda insatser för att socialtjänstens klienter ska få arbete och självförsörjning.

– Vilka krav kan ställas på personer som söker försörjningsstöd under nuvarande samhällsförhållanden, exempelvis de som söker för första gången?

– Särskilt om vad som gäller för olika grupper såsom unga vuxna och nyanlända med mindre förankring på arbetsmarknaden m.fl.

– Vad gäller t.ex. för arbetssökande – vilka och hur många arbeten måste enskilda söka?

– Vilka krav på t.ex. deltagande i olika åtgärder kan socialtjänsten ställa på dem som söker försörjningsstöd?

– Vad gäller för t.ex. EU-medborgare som vistas här och som kan ha svårt att återvända till hemlandet och försörja sig på grund av pandemin?

– Vilka krav kan ställas på fåmans- och egenföretagare med försörjningssvårigheter?

– Kan undantag göras för personer med tillfälliga försörjningssvårigheter?

– Vad gäller för enskilda som inte fått eller väntar på att få A-kassa och andra ersättningar?

– Vad gäller om enskilda skulle åberopa att de är i en akut nödsituation på grund av pandemin eller av andra skäl?

– Vilka hänsyn ska eller måste tas till t.ex. klienters hälsa och personliga förhållanden såsom tillhörighet till en riskgrupp för covid-19?

– Aktuell domar om försörjningsstöd – har praxis påverkats av pandemin?

– Frågor från deltagarna, diskussion och svar.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 575 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-08-18. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor