Handläggning av ärenden inom socialpsykiatri

Ansvaret för bistånd till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Socialtjänstens verksamhet för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (socialpsykiatrin) har numera ett tydligt ansvar för att tillgodose målgruppens behov av t.ex. boende, stöd och sysselsättning. Insatser som bostad med särskild service, daglig sysselsättning och boendestöd samt Case Manager är värdefulla för att möta behoven av stöd och omsorg.

Samtidigt uppkommer flera frågor som behöver hanteras. Under dagen kommer bl.a. tas upp vilken lag, socialtjänstlagen eller LSS, som ska tillämpas. Andra frågor som tas upp är ansvarsfördelningen gentemot t.ex. regionens psykiatri vid placeringar på HVB samt ansvarsfördelningen för personer med samsjuklighet. Även omfattningen av socialtjänstens och socialpsykiatrins ansvar vid bostadslöshet kommer att tas upp. Ytterligare en fråga som tas upp under dagen är gränsdragningen mellan olika biståndsinsatser, exempelvis mellan boendestöd och hemtjänst.

OBS DATUM FÖR UTBILDNINGEN HAR ÄNDRATS!

TID OCH PLATS

Den 5 november 2021 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist på KOMMUNLEX AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnden och andra kommunala nämnder med ansvar för socialpsykiatri samt chefer, handläggare och annan personal med ett ansvar för utredning och genomförande av insatser för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

PROGRAMPUNKTER

– Socialtjänstens uppgifter enligt socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och LVU.
– Socialtjänstlagens bestämmelser om personer som av psykiska, neuropsykiatriska eller andra skäl möter svårigheter i sin livsföring.
– Principiella utgångspunkter såsom att enskilda med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder enligt lagen ska ges möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
– Vad krävs för rätt till insatser från socialtjänsten och vad menas i lagen med betydande svårigheter?
– LSS tillämplighet för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
– Så avgörs vilken lag som ska tillämpas, socialtjänstlagen eller LSS.
– Socialpsykiatrins insatser – bostad med särskild service, kontaktperson, daglig sysselsättning och boendestöd samt Case Manager m.fl. insatser.
– Socialtjänstens bostadsansvar för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – vad gäller vid bostadslöshet och hemlöshet?
– Gränsdragning mot regionens (psykiatrins) och IFO:s ansvar för målgruppen.
– Vad gäller vid ett samtidigt behov av stöd och omvårdnad, behandling för missbruk eller beroende samt hjälp på grund av bostadslöshet?
– Särskilt om socialtjänstens och socialpsykiatrins uppsökande ansvar för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
– Vägledande beslut från JO och IVO gällande det uppsökande ansvaret och dess omfattning.
– Handläggning och dokumentationsfrågor – aktualisering av ärenden och inledande av utredningar samt formulering av beslut uppdrag till utförarna.
– Hur hanteras specifika ansökningar när enskilda söker om t.ex. ett visst boende eller viss placering eller att boendestödet ska ges genom anhöriganställning.
– Uppföljningsansvaret – kommunens ansvar när personer inte ansöker om eller samtycker till behövliga insatser.
– Vem får företräda den enskilde – vad gäller för gode män och förvaltare samt anhöriga.
– Särskilt om formuleringen av insatsbesluten.
– Myndighetshandläggare och utförare – roller och ansvar.
– Vad ska bestämmas genom insatsbeslutet och vad kan lämnas till utförarna att bestämma tillsammans med den enskilde i genomförandeplan.
– Särskilt om bostadsfrågan – vad avgör om stöd ska ges i ordinärt boende eller om insats i form av bostad med särskild service ska beviljas?
– Rättspraxis i bostadsfrågor – bostad med särskild service eller bistånd med anskaffning av bostad eller lägenhet.
– Vilka krav kan ställas vid stödboenden och kommunkontrakt – går det ställa krav på t.ex. drogtester eller att den enskilde ska ta emot visst stöd för att få eller få bo kvar?
– Tillämpning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård för socialpsykiatrin.
– Aktuella domstolsavgöranden samt andra rättsliga nyheter.
– Vägledande domar från främst Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gällande rätten till bistånd och skälig levnadsnivå för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
– Rekommendationer och synpunkter från Socialstyrelsen och IVO gällande socialpsykiatrin.
– Deltagarnas frågor, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2021-11-04. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor