Handläggning av ärenden inom socialpsykiatri

– ansvaret för bistånd till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Socialtjänstens verksamhet för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (socialpsykiatrin) har förändrats och utvecklats alltsedan handikappreformen och psykiatrireformen.
Socialpsykiatrin har numera ett tydligt ansvar för att tillgodose målgruppens behov av t.ex. boende, stöd och sysselsättning. Insatser som bostad med särskild service, daglig sysselsättning och boendestöd samt Case Manager är värdefulla för att möta behoven av stöd och omsorg.

Samtidigt uppkommer flera frågor som behöver hanteras. Under dagen kommer bl.a. tas upp vilken lag, socialtjänstlagen eller LSS, som ska tillämpas. Andra frågor som tas upp är ansvarsfördelningen gentemot t.ex. regionens psykiatri vid placeringar på HVB samt ansvarsfördelningen för personer med samsjuklighet. Även omfattningen av socialtjänstens och socialpsykiatrins ansvar vid bostadslöshet kommer att tas upp. Ytterligare en fråga som tas upp under dagen är gränsdragningen mellan olika biståndsinsatser, exempelvis mellan boendestöd och hemtjänst.

Under kursen ges en grundlig genomgång av de lagar och andra författningsbestämmelser som gäller för socialpsykiatrin och vägledning för hur de ska tillämpas.

Kursen riktar sig till socialnämnden och kommunala nämnder med ansvar för socialpsykiatri samt chefer, handläggare och annan personal med ett ansvar för utredning och genomförande av insatser för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

TID OCH PLATS

Göteborg den 13 december 2019, 09.30 – 16.00.
Hotell Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-11-20. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor