Handläggning av ärenden om sjuklöneersättning vid personliga assistenters sjukdom

TID OCH PLATS

Den 1 september 2022 kl. 09.00 – 12.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, LSS-handläggare och annan personal som arbetar med sjuklöneärenden samt andra intresserade kommunalt verksamma.

PROGRAMPUNKTER

– Kommunens ansvar att ersätta merkostnader vid ordinarie assistenters sjukdom.
– Praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna när det gäller sjuklönersättning.
– Vad gäller vid ansökningar om ersättning och vilka underlag ska lämnas av den enskilde eller assistansanordnaren?
– Hur ska ärenden om sjuklönersättning handläggas och hur ska besluten i ärendena formuleras?
– När och med vilket belopp ska sjuklönersättning beviljas?
– Lämpliga rutiner vid hanteringen av ansökningar om och utbetalning av beviljade ersättningar.
– Vägledning från bl.a. SKR och beslut från JO.
– Utredningsförslag om bl.a. avskaffande av det kommunala ansvaret att ersätta sjuklönekostnader.
– Blir det en lagändring och vad kan hända i framtiden?
– Frågor från deltagarna, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2022-08-30. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor