Handläggning av barnärenden enligt LSS

Stöd och service enligt LSS för barn och unga är ofta en förutsättning för att berörda unga och deras familjer ska ges goda levnadsvillkor. Samtidigt uppkommer i ärendena frågor om barnperspektiv och föräldraansvar.

I vissa ärenden tillkommer frågor om gränsdragning mot andra huvudmäns ansvar såsom skolans ansvar för extra anpassningar och särskilt stöd till unga i samband med skolgång. Därtill tillkommer frågor om gränsdragning mot det ansvar som åligger socialtjänstens individ-och familjeomsorg (IFO) att ge stöd till föräldrar och familjer när den unge har särskilda behov samt det ansvar som åligger landstinget genom habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Införandet av definitionen av personlig assistans i 9 a § LSS och därefter under de senaste åren meddelade domar från HFD om assistans gör också att kommunens ansvar för t.ex. avlastning har getts en mer framträdande roll.

Under denna dag kommer att ges en utförlig redogörelse för tillämpningen av författningsbestämmelserna vid handläggningen av ärenden enligt LSS för barn och unga. Samtidigt kommer att redovisas rättsliga nyheter såsom den pågående översynen av LSS, regeringens åtgärdspaket gällande assistansen samt hur kommunen bör förhålla sig till nya domar från främst HFD och aviserade lagändringarna när det gäller definitionen av personlig assistans.

Kursen riktar sig till kommunala nämnder med ansvar för LSS, chefer och personal med ansvar för utredning och genomförande av insatser enligt LSS för barn och unga enligt LSS.

TID OCH PLATS

Lund den 1 juni 2018, 09.30 – 16.00
Hotel Lundia, Knut den Stores Torg 2.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Fåtal platser kvar. Anmälan är öppen och bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr exklusive moms per deltagare och omfattar kostnaden för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor