Handläggning av LSS-ärenden samt de ändrade reglerna från 1 juli 2019 för personlig assistans och andra rättsliga nyheter

Handläggningen av ärenden enligt LSS ställer stora krav på kunskap om bestämmelserna i lagen samt flera andra lagar och författningar. God kunskap om praxis är nödvändig för att kunna bedöma ansökningar på ett rättssäkert sätt. Vid ärendehanteringen ska också reglerna i förvaltningslagen och Socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter (SOSFS 2014:5) följas.

Under kursen görs en grundlig genomgång av de krav som gäller för handläggning av ärenden enligt LSS. Ett fokus kommer att vara rätten till insatser för stöd och service enligt praxis från HFD och kammarrätterna. Även frågor om t.ex. ansvarsfördelning mellan och roller för handläggare och utförare kommer att tas upp.

Under dagen kommer också tas upp andra aktuella rättsliga nyheter. En sådan är regeringens promemoria med förslag på att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Annat som tas upp är vad som kan komma att hända med LSS-utredningens nyligen lämnade förslag samt nya domar och beslut från JO i frågor som berör kommunernas verksamhet enligt LSS.

Kursen vänder sig till socialnämnd, omsorgsnämnd eller motsvarande. Chefer, LSS-handläggare enhetschefer och personal som utför insatser enligt LSS samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Göteborg den 5 juni 2019, 09.15 – 16.00.
Hotell Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-05-05. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor