Handläggning och utförande av insatser enligt LSS

– vad händer med lagen och hur blir det med förslaget om assistans för andningshjälp och sondmatning?

Handläggning och utförande av insatser enligt LSS ställer krav på god kunskap om lagen. God kunskap om gällande praxis är nödvändig för att bedöma enskilda ansökningar på ett rättssäkert sätt. Förvaltningslagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (SOSFS 2014:5) ska också följas.

Under kursen görs en grundlig genomgång av de krav som gäller för kommunernas verksamhet enligt LSS. Ett fokus kommer bl.a. vara rätten till insatser enligt praxis från främst HFD. Ett annat fokus kommer att vara vilka krav som gäller för genomförande av insatser enligt lagen. Särskilt kommer att tas upp lagens krav på bl.a. tillräcklig bemanning samt vilka krav gäller t.ex. för bemanningen av service- och gruppbostäder.

En annan fråga som kommer att tas upp är vad som händer med översynen av LSS och regeringens förslag om assistans för andningshjälp och sondmatning. Regeringen har meddelat att ett förslag gällande assistansen kommer att lämnas först efter sommaren. SKL har till regeringen bl.a. framfört att LSS handlar om mer än assistans samt att kommunerna bl.a. vill att boendestöd tas in som en insats i lagen. SKL har därför begärt att LSS-utredningens förslag ska sändas ut på remiss.

Kursen riktar sig till ledamöter i socialnämnd, omsorgsnämnd eller motsvarande, chefer, LSS-handläggare, enhetschefer och personal som utför insatser enligt LSS samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Malmö den 5 november 2019, 09.30 – 16.30.
Radison Blu Hotel, Östergatan 10.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-10-05. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor