Juridik för individ- och familjeomsorgen (IFO)

Socialtjänstens myndighetsutövning ställer särskilda krav på individ- och familjeomsorgen. Socialsekreterarna och personalen inom IFO:s verksamheter för bl.a. vuxna och unga måste ha kunskap om och följa flera lagar och andra författningar.
Under denna juridiska temadag gås igenom vad som gäller för IFO. Frågor som tas upp är bl.a. omfattningen av och hur långt IFO:s ansvar sträcker sig samt ansvarsfördelningen mot andra huvudmän och andra kommunala verksamheter.

Under dagen ges vägledning för tillämpning av regelverket vid handläggning av ärenden samt vid utförande och uppföljning av insatser. Information lämnas också om aktuella domar och vägledande beslut från bl.a. IVO och JO samt andra rättsliga nyheter som berör IFO.

Kursen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande nämnd, socialchefer, chefer och arbetsledare, socialsekreterare, utförare av behandlings- och stödinsatser samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Göteborg den 17 juni 2019, 09.15 – 16.00.
Hotell Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-05-20. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor