Juridik för utförarchefer inom omsorger om äldre och funktionshindrade enligt SoL och LSS

Kursen riktar sig mot socialnämnden eller motsvarande kommunal nämnd, socialchefer, verksamhetschefer HSL, chefer med ett ansvar för genomförandet av hemtjänst och särskilda boenden enligt SoL, chefer med ett ansvar för genomförandet av insatser för stöd och service enligt LSS samt övriga kommunalt verksamma intresserade.

Under dagen kommer att ges en grundlig genomgång av utförarchefens roll och ansvar samt de lagar och författningar som chefer och arbetsledare med ansvar för genomförande av insatser enligt SoL och LSS behöver ha kunskap om i sitt arbete.

Författningar som kommer att tas upp är bl.a. socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen, hälso- och sjukvårdslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Även relevanta föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen kommer att tas upp bl.a. föreskrifterna och råden för dokumentation.

Ett särskilt fokus kommer att vara den praktiska tillämpningen av författningarna vid utförandet av vård- och omsorgsinsatser samt chefens ansvar för tillämpningen på sin enhet. Ett annat fokus kommer att vara gränsdragning mellan socialt och medicinskt samt samverkan och ansvarsfördelning mellan utförarchefer och myndighetshandläggare. I mån av utrymme kommer även ges en möjlighet att ta upp frågor från deltagarna.

TID OCH PLATS

Stockholm den 14 december 2018, 09.15 – 16.00.
Norra Latin konferens, Drottninggatan 71B.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2018-11-18. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor