Juridik för utförarchefer inom vården och omsorgen av äldre och funktionsnedsatta personer enligt SoL och LSS

Under dagen kommer att ges en grundlig genomgång av utförarchefens roll och ansvar samt de lagar och författningar som chefer och arbetsledare med ansvar för genomförande av insatser enligt SoL och LSS behöver ha kunskap om i sitt arbete.
Författningar som kommer att tas upp är bl.a. socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen, hälso- och sjukvårdslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Även relevanta föreskrifter och allmänna råd för utförande från Socialstyrelsen kommer att tas upp.

Ett särskilt fokus kommer att vara den praktiska tillämpningen av författningarna samt chefens ansvar för tillämpningen på sin enhet.

Ett annat fokus kommer att vara gränsdragning mellan socialt och medicinskt samt samverkan och ansvarsfördelning mellan utförare och myndighetshandläggare.

Även andra aktuella frågor med anledning av pandemin (corona/covid-19) som t.ex. berör utförandet av insatser kommer att tas upp under dagen.

Kursen riktar sig till socialnämnd, äldrenämnd och omsorgsnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhetschefer, enhetschefer och arbetsledare med ansvar för genomförandet av biståndsinsatser och insatser för stöd och service samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Den 5 maj 2020, 09.30 – 16.00.
Webbutbildning på Skype.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-04-04. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor