Juridik för utförarchefer inom vården och omsorgen av äldre och funktionsnedsatta personer enligt SoL och LSS

Under dagen kommer att ges en grundlig genomgång av utförarchefens roll och ansvar samt de lagar och författningar som chefer och arbetsledare med ansvar för genomförande av insatser enligt SoL och LSS behöver ha kunskap om i sitt arbete.
Författningar som kommer att tas upp är bl.a. socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen, hälso- och sjukvårdslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Även relevanta föreskrifter och allmänna råd för utförande från Socialstyrelsen kommer att tas upp.

Ett särskilt fokus kommer att vara den praktiska tillämpningen av författningarna samt chefens ansvar för tillämpningen på sin enhet.

Ett annat fokus kommer att vara gränsdragning mellan socialt och medicinskt samt samverkan och ansvarsfördelning mellan utförare och myndighetshandläggare.

Kursen riktar sig till socialnämnd, äldrenämnd och omsorgsnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhetschefer, enhetschefer och arbetsledare med ansvar för genomförandet av biståndsinsatser och insatser för stöd och service samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Luleå den 5 maj 2020, 09.30 – 16.00.
Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-04-04. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor