Juridisk temadag – förenklat och automatiserat beslutsfattande samt välfärdsteknik inom vård och omsorg

Vården och omsorgen står inför flera utmaningar. Ett effektivt förvaltningsförfarande med tillgängliga insatser av god kvalitet ses av många kommuner som nödvändigt för framtiden. Samtidigt ökar behoven av hjälp och tillsyn hos främst de allra äldsta, vilket bl.a. ställer krav på bemanning. Ett sätt att möta de ökade behoven kan vara att använda sig av välfärdsteknik som en ersättning eller ett komplement till bemanning.

I socialtjänstlagen har införts bestämmelser om förenklat beslutsfattande. I förvaltningslagen har även införts en regel om automatiserat beslutsfattande som tillsammans med t.ex. digitala ansökningar skulle kunna effektivisera handläggningen och leda till snabbare beslut. Tillämpningen av automatiserat beslutsfattande på det kommunala området har dock ansetts vara osäker. Även när det gäller användningen av välfärdsteknik har uppkommit frågor om vad som är rättsligt möjligt.

Under denna temadag görs en grundlig genomgång av de rättsliga förutsättningarna för förenklat och automatiserat beslutsfattande inom myndighetsutövningen samt användningen av välfärdsteknik inom utförandet av kommunal vård och omsorg. Dessutom ges exempel på och vägledning för den praktiska tillämpningen.

Kursen riktar sig till kommunstyrelse och socialnämnd eller motsvarande kommunal nämnd med ansvar för vård och omsorg samt chefer och all personal som arbetar med myndighetshandläggning eller genomförande av insatser inom vård och omsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Malmö den 6 november 2019, 09.30 – 16.30.
Radison Blu Hotel, Östergatan 10.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-10-15. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor