Juridisk temadag om skolornas framtida elevhälsoarbete

– vad gäller vid centraliserad elevhälsa och blir det nya regler för arbetet?

TID OCH PLATS

Den 27 oktober 2020 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams/Skype.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

Utbildningen riktar sig till barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande ansvarig nämnd för skolan och elevhälsan, skolchefer, rektorer, elevhälsochefer, skolkuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger, speciallärare, skolsköterskor och skolläkare samt andra intresserade kommunalt verksamma.

PROGRAM

– Nuvarande ordning och författningsreglering av elevhälsan och elevhälsans insatser.

– Den pågående utredningen om framtidens stöd- och elevhälsoarbetet (U 2017:07).

– Blir det ändrade regler och vad kan utredningen komma att innebära för det framtida stöd- och elevhälsoarbetet?

– Särskilt om helt eller delvis samordnad eller centraliserad organisation av elevhälsan.

– Juridiska frågor med anledning av Corona/Covid 19 relaterat till skolan och elevhälsan.

– Ansvars- och rollfördelning mellan rektor och elevhälsochefen – vad gäller och vem bestämmer vad?

– Finns skillnader mellan när elevhälsopersonalen är underställd rektor och när personalen är helt eller delvis centralt organiserad med en egen chef?

– Vad gäller för insatser som erbjuds från de olika professionerna inom elevhälsan.

– Särskilt om vad som gäller vid elevhälsoinsatser från legitimerad personal.

– Gränsdragning mellan elevhälsans ansvar och det ansvar som åligger andra huvudmän såsom regionens hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

– Vad gäller för samtycke till elevhälsans insatser och åtgärder från vårdnadshavare och elever?

– Vad gäller för dokumentation vid utredning och genomförande av stöd- och elevhälsoinsatser?

– Sekretess och tystnadspliktsgränser i elevhälsan – begreppen formell sekretess och inre sekretess samt åtkomst till känslig information.

– Vad gäller för t.ex. anmälningar till socialtjänsten och när får eller kan uppgifter lämnas till andra?

– När får eller måste sekretessreglerade uppgifter lämnas från elevhälsan till rektor och lärarlag?

– När har vårdnadshavare eller föräldrar rätt att få del av sekretessreglerade uppgifter?

– Rekommendationer och vägledning gällande elevhälsoarbetet från Skolverket och Socialstyrelsen.

– Beslut och iakttagelser från Skolinspektionen, IVO, Justitieombudsmannen och Skolväsendets överklagandenämnd i frågor som rör elevhälsan.

– Frågor från deltagarna, diskussion och svar.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-10-26. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Anmälningsformulär

Kursvillkor