Juridisk webbutbildning för politiker i socialnämnd

TID OCH PLATS

Den 31 mars 2023 kl. 09.30 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagande person exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig i första hand till nyvalda politiker i socialnämnder eller motsvarande kommunala nämnder, exempelvis vård- och omsorgsnämnd. Även politiker med tidigare erfarenhet av uppdrag i socialnämnd och andra intresserade kommunalt verksamma är välkomna att delta.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att socialtjänstens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande författningar och kvalitetskrav.

Skyldigheten att bistå, stödja och skydda enskilda personer ställer speciella krav på nämnden, särskilt vid myndighetsutövningen och i hanteringen av individärenden.

Under denna juridiska utbildningsdag gås igenom vad som gäller för ordföranden, ledamöterna och ersättarna i en socialnämnd. Se bifogat utbildningsprogram för dagens närmare innehåll.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2023-03-30. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor