Juridisk webbutbildning om försörjningsstöd vid permitteringar, varsel och ökad arbetslöshet 

TID OCH PLATS

Den 11 juni 2020, 13.00 – 16.30.
Webbutbildning på Teams/Skype.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande och de som arbetar med försörjningsstöd och kommunal arbetsmarknadsverksamhet. 

Under föreläsningen kommer bl.a. nedan angivna frågor tas upp.

Under sista delen av föreläsningen kommer svar även att ges på frågor som skickats in i förväg av deltagarna.

–  Utvecklingen med ekonomisk osäkerhet och ökad arbetslöshet samt dess påverkan på försörjningsstödet och den kommunala arbetsmarknadsverksamheten.

– Vad innebär oklarheten kring reformerning av AF för möjligheten att ge stöd och insatser till socialtjänstens klienter?

– Hur ska t.ex. socialsekreterare hantera svårigheter att etablera kontakt med eller till stånd ett samarbete med AF?

– Särskilt om förutsättningarna för kommunens arbetsmarknadsverksamhet att ge insatser för att socialtjänstens klienter ska få arbete och självförsörjning.

– Vilka krav kan ställas på personer som söker försörjningsstöd under nuvarande samhällsförhållanden?

– Vad gäller för personer som redan har försörjningsstöd och för nya klienter som tidigare inte haft kontakt med socialtjänsten?
 
– Vad gäller t.ex. för arbetssökande och vilka arbeten måste enskilda acceptera?

– Vad gäller för t.ex. EU-medborgare som vistas här och som kan ha svårt att återvända till hemlandet på grund av pandemin?

– Vilka krav kan ställas på egenföretagare med försörjningssvårigheter?

– När kan krav ställas på att företagare ska avveckla sin verksamhet för att vara berättigade till försörjningsstöd?

– Kan undantag göras vid tillfälliga försörjningssvårigheter?

– Vad gäller för studenter och studielediga som har svårt att få sysselsättning under sommaren?

– Vad gäller om enskilda och familjer inte längre har möjlighet att betala vanliga levnadsomkostnader som hyra, mat eller el?

– Vad gäller om enskilda skulle åberopa att de är i en akut nödsituation på grund av pandemin?

– Vad gäller för handläggning av ärenden respektive klienters deltagande i insatser vid den allmänna risk för smitta av coronavirus som finns?

– Vilka hänsyn ska eller måste tas till klienters hälsa och personliga förhållanden såsom tillhörighet till en riskgrupp för covid-19?

– Frågor från deltagarna, diskussion och svar. 

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 575 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-06-08. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor