Kommunerna och den personliga assistansen – vad gäller nu och vad händer i framtiden?

TID OCH PLATS

Den 11 januari 2022 kl. 13.00 – 16.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist på KOMMUNLEX AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande med ansvar för kommunens verksamhet enligt LSS, chefer LSS-handläggare, enhetschefer och personal som utför personlig assistans samt andra intresserade kommunalt verksamma.

Tillämpningen av reglerna om personlig assistans har under åren påverkats av praxis, främst från HFD. Reglerna har också ändrats på senare år.

Det finns nu förslag om fler lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och innebär bl.a. att fler personer att bli assistansberättigade. Barn kommer också att lättare få assistans från kommunen.

Regeringen har nu även uppdragit åt en särskild utredare att analysera och föreslå hur assistansen ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap (Dir. 2021:76). Utredaren ska bl.a. föreslå hur ett statligt huvudmannaskap kan utformas samt överväga alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2023.

Därtill kommer bl.a. den tidigare genomförda översynen av LSS med bl.a. förslag om personlig service och boendestöd som en ny insats som kan bli ett kommunalt komplement till assistansen.

Under denna juridiska temadag gås igenom vad som idag gäller för personlig assistans samt hur framtida lagändringar kan påverka kommunernas uppgift att svara för assistans eller andra stöd– och serviceinsatser till personer med funktionsnedsättning.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2022-01-10. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor