Kvalitet i elevhälsan enligt skollagen och socialstyrelsens föreskrifter

TID OCH PLATS

Den 9 oktober 2020 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams/Skype.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson verksamhetschef KOMMUNLEX AB.

Utbildningen riktar sig till barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande ansvarig nämnd för skolan och elevhälsan, skolchefer, rektorer, elevhälsochefer, skolkuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger, speciallärare, skolsköterskor och skolläkare samt andra intresserade kommunalt verksamma.

PROGRAM

– Skolinspektionens och IVO:s synpunkter på elevhälsans arbete samt nyheter som påverkar kvalitetsarbetet.

– Vad kan utredningen om skolornas stöd- och elevhälsoarbete komma att innebära för framtidens elevhälsa och kvalitetsarbetet?

– Vad innebär den nya nationella handlingsplanen för patientsäkerhet för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser?

– Kvalitetsaspekter, smittskydd och säkerhet inom elevhälsan med anledning av Corona/Covid 19.

– Den för skolan ansvariga nämndens kvalitetsansvar enligt skollagen.

– Vårdgivarens grundläggande ansvar enligt HSL.

– Rektorers och elevhälsochefers ansvar för kvalitet.

– Särskilt om verksamhetschefens uppgifter och ansvar enligt HSL.

– Den legitimerade personalens yrkesansvar enligt patientsäkerhetslagen.

– Fördelning av ansvar för kvalitet i elevhälsans insatser.

– Mål och inriktning för det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen.

– Mål och inriktning för det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9.

– Skolverkets och Socialstyrelsens definitioner av kvalitetsbegreppet.

– Hur påverkar skollagens kvalitetsbestämmelser elevhälsan?

– Bestämmelsernas tillämpning på elevhälsans arbete att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

– Tillämpning av Skolverkets allmänna råd om kvalitetsarbete (SKOLFS 2012:98) för elevhälsan.

– Ledningssystemets tillämpning inom elevhälsans medicinska och psykologiska insatser.

– Särskilt om bestämmelsernas tillämpning på elevhälsans hälsofrämjande, förebyggande samt medicinska och psykologiska insatser.

– Författningar som måste beaktas i kvalitetsarbetet.

– Vilka processer och rutiner bör ingå i kvalitetsledningssystem för elevhälsans verksamhet avseende medicinska och psykologiska insatser?

– Hur ska processerna och rutinerna beskrivas och hur omfattande ska de vara?

– Klagomål, synpunkter och avvikelser i ledningssystemet.

– Särskilt om nya och skärpta krav på hantering av klagomål från patienter och närstående.

– Tillämpning av patientsäkerhetslagens bestämmelser och lex Maria på elevhälsans medicinska och psykologiska delar.

– Sammanställning och analys samt identifiering av förbättringsåtgärder.

– Särskilt om egenkontroll, riskanalys och personalens roll i kvalitetsarbete.

– Dokumentation i ledningssystemet.

– Det samlade kvalitetsarbetet för elevhälsans samtliga insatser.

– Samordning av elevhälsans kvalitetsarbete enligt olika de författningarna.

– Likheter och skillnader mellan skollagens kvalitetskrav och SOSFS 2011:9.

– Särskilt om kvalitetsledningssystem för centraliserad elevhälsa.

– Vad innebär skollagens krav på samverkan för kvalitetsarbetet.

– Vilka krav ställs i SOSFS 2011:9 på processer och rutiner för samverkan?

– Särskilt om samverkan inom elevhälsan vid genomförande av olika elevhälsoinsatser.

– Krav på processer och rutiner för samverkan med kommunens socialtjänst.

– Krav på processer och rutiner för samverkan med landstingets hälso- och sjukvård.

– Andra relevanta samverkansprocesser, samordnade individuella planer tillsammans med andra aktörer m.m.

– Synpunkter och rekommendationer om IT-stöd.

– Nationella tillsynskriterier för bedömning av ledningssystem.

– Svårigheter och fallgropar i kvalitetsarbetet.

– Gemensam diskussion om uppkomna frågor.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-10-05. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Anmälningsformulär

Kursvillkor