Kvalitet och patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård

– vad innebär regeringens proposition 2019/20:164 om god och nära vård för kvalitet och patientsäkerhet?

TID OCH PLATS

Den 11 juni 2021 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams/Skype.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson verksamhetschef KOMMUNLEX AB.

Under dagen kommer att ges praktisk vägledning för kommunens arbete med kvalitet och patientsäkerhet. Särskilt kommer att tas upp hur kvalitetsarbetet kan bidra till större tydlighet i ansvarsfördelning, bättre ordning i aktuella frågor såsom delegering, medicinhantering och egenvård samt en god kvalitet och patientsäkerhet inom ramen för tillgängliga resurser.

Dessutom kommer att tas upp hur den kommunala hälso- och sjukvården kan säkerställa kvalitet och patientsäkerhet mot bakgrund av Regeringens proposition 2019/20:164 om god och nära vård samt det ändrade primärvårdsbegreppet.

Denna dag vänder sig till alla som har ansvar för och arbetar med kommunal hälso- och sjukvård, nämnden som vårdgivare, verksamhetschefer HSL, MAS/MAR, legitimerad personal, kvalitetsansvariga, enhetschefer, personal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt övriga intresserade kommunalt verksamma.

PROGRAM

God vård, kvalitet och patientsäkerhet m.m.
– Regeringens proposition 2019/20:164 om god och nära vård samt det ändrade primärvårdsbegreppet.
– Författningsreglerade krav på god kvalitet och patientsäkerhet.
– Vad innebär det nya primärvårdsbegreppet för kommunens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete?
– Särskilt om kvalitet i hemsjukvården och gränsdragningen mot regionens ansvar.

Satsningen på en nära vård
– Vad innebär reformen och inriktningen mot en god och nära vård för kommunernas vård och omsorg?
– Vilka anpassningar i kvalitets- och patientsäkerhetsarbete behöver göras i den kommunala hemsjukvården?
– Vilka anpassningar i kvalitets- och patientsäkerhetsarbete behöver göras inom vården på de kommunala korttidsboendena och andra vård- och omsorgsverksamheter?
– Nya och anpassade samverkansformer med regionen samt mellan berörda kommunala verksamheter vid nära vård.

Ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet
– Nämndens ansvar som vårdgivare för kommunal hälso- och sjukvård.
– Verksamhetschefers ansvar och uppgifter samt ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och MAS/MAR.
– Personalens yrkesansvar samt ansvaret vid utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet i praktiken
– Socialstyrelsens föreskrifter om kvalitetsledningssystem.
– Hur kan ledningssystemet bidra till effektiv användning av kommunens resurser, god kvalitet och hög patientsäkerhet?
– Ledningssystemets användning till stöd för de förändringar i kommunal hälso- och sjukvård som följer av det ändrade primärvårdsbegreppet.

Särskilt om patientsäkerhet och förbättringsarbete
– Författningsreglerade krav på patientsäkerhetsarbete och på systematiskt patientsäkerhetsarbete.
– Socialstyrelsens tillämpningsföreskrifter med krav på rapportering och utredning av vårdskador m.m.
– Nya och ökade krav på utredning av klagomål och synpunkter.
– Egenkontroll – tips och exempel.
– Praktiska modeller för risk- och händelseanalys.

Deltagarnas frågor och diskussion

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2021-06-09. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Anmälningsformulär

Kursvillkor