Kvalitetsarbete och ledningssystem för den kommunala vården och omsorgen samt IFO

– så uppfylls Socialstyrelsens och IVOs krav på kvalitetsledning

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) ställer krav på att kommunen ska ha ett ledningssystem för äldre- och funktionshindersomsorgen samt den kommunala hälso- och sjukvården. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påtalar därtill i tillsynen att det ska finnas ett fungerande ledningssystem och att befintliga system i vissa fall är ofullständiga.

Nya författningar och förändrade bestämmelser, exempelvis ny förvaltningslag och nya regler om förenklat beslutsfattande och trygghetsboenden inom äldreomsorgen, ställer krav på anpassning av befintliga kvalitetsledningssystem genom bl.a. att nya processer och rutiner tas fram. Samma gäller ett flertal nya föreskrifter för kommunal hälso- och sjukvård, särskilt föreskrifterna om läkemedelshantering och föreskrifterna om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete. Även för IFO har tillkommit nya bestämmelser, t.ex. när det gäller spelmissbruk.

Under dagen ges bl.a. praktisk vägledning för framtagning av ledningssystem för den samlade sociala omsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Vikten av ett gemensamt ledningssystem för de sociala och medicinska insatserna kommer att särskilt belysas. Ett fokus kommer vara tillämpning och anpassning av kvalitetsledningssystemet till nytillkomna författningsbestämmelser.

Exempel kommer att ges på hur ledningssystemets olika delar bör utformas. Vidare kommer att beskrivas hur systemet kan användas till stöd i det vardagliga arbetet och bidra till en god vård och omsorg samt hur systemet kan användas för att hantera befintliga och återkommande kvalitetsbrister i verksamheten.

Särskilt kommer att gås igenom författningsbestämmelser kring det systematiska förbättringsarbetet omfattande avvikelsehantering, lex Sarah, patientsäkerhetslagen och lex Maria, egenkontroll och riskanalys.

Erfarenheter från kommunerna kommer att belysas och diskuteras. Vägledning kommer att ges även med utgångspunkt i IVO:s anmärkningar om brister i kvalitetsledningen inom vården och omsorgerna.

Kursen riktar sig till alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, MAS och MAR, kvalitetsutvecklare, kvalitetsansvariga, biståndshandläggare, socialsekreterare och andra kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Stockholm den 14 oktober 2019, 09.30 – 16.30.
Norra Latin konferens, Drottninggatan 71B.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-09-20. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson verksamhetschef KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor