Kvalitetsledning av verksamhet vid stödboenden och HVB för ensamkommande

Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställer krav på ledningssystem för att säkerställa en god kvalitet inom socialtjänsten. Nya föreskrifter och råd samt Socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter ställer också krav på kvalitet. Detta gäller även för stödboenden och HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Samtidigt anmärker IVO återkommande om bristande kvalitet i just dessa insatser. De placerade barnens och ungdomarnas behov är också varierande från förhållandevis enklare stöd till mer omfattande behov.

Under dagen ges praktisk vägledning för framtagning och utformning av de delar i ledningssystemet som berör boenden för ensamkommande. Särskilt kommer att tas upp definition av vad som är god kvalitet vid boenden för ensamkommande samt hur ledningssystemet kan ge stöd i att tydliggöra personalens uppdrag. Ytterligare en fråga som särskilt kommer att belysas är hur ledningssystemet kan användas för förtydligande av ansvarsfördelning mellan personalen vid boendena, andra delar av socialtjänsten, skolan samt hälso- och sjukvården.

Exempel kommer att ges på hur systemets olika delar kan utformas. Praktiska exempel kommer att ges på bl.a. hur god klagomålshantering och rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah kan bidra till det systematiska förbättringsarbetet samt
åtgärda brister i verksamheten.

Kursen vänder sig till socialnämnder, personal med kvalitets- och samordningsansvar för insatser för ensamkommande, socialsekreterare, föreståndare och personal vid stödboenden och HVB.

TID OCH PLATS

Göteborg den 11 april 2018, 09.00 – 16.00
Centralhuset konferens Göteborg, Nils Ericsonsplatsen 4.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2017-03-29. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast ca en vecka innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson verksamhetschef KommunLex AB .

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr exklusive moms per deltagare och omfattar kostnaden för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor