Kvalitetsledningssystem för den kommunala vården och omsorgen inklusive IFO

– NYA REGLER OCH ÖKADE KRAV PÅ KVALITETSLEDNING

Kvalitetskraven på vården och omsorgen har ökat genom Socialstyrelsens kvalitetsföreskrifter SOSFS 2011:9. Samtliga omsorger, individ- och familjeomsorgen samt äldre- och handikappomsorgen enligt SOL och LSS, omfattas. Med vård menas den kommunala hälso- och sjukvården.
Nationella riktlinjer, nya föreskrifter och råd, ökad användning av strukturerade bedömnings- och utredningsmetoder samt Socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter ställer också krav på kvalitet.
IVO påtalar i tillsynen att det ska finnas ett fungerande ledningssystem och att befintliga system i vissa fall är ofullständiga.
Under dagen ges bl.a. praktisk vägledning för framtagning av ett gemensamt ledningssystem för den samlade sociala omsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården.
Under dagen kommer särskilt att beakta nya och tillkommande författningar som ställer krav på anpassning av ledningssystemet. Detta gäller bl.a. ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård, nya regler om journalföring, nya läkemedelsföreskrifter m.fl. författningar. De nya reglerna och de ökade kvalitetskraven påverkar även IFO.
Ytterligare en fråga som särskilt kommer att belysas är hur ledningssystemet kan användas för förtydligande av gränsdragning och ansvarsfördelning mellan kommunala verksamheter.
Exempel kommer att ges på hur ledningssystemets olika delar bör utformas. Vidare kommer att beskrivas hur systemet kan användas till stöd i det vardagliga arbetet och bidra till att enskilda ges god vård och omsorg samt behövligt stöd och skydd.
Erfarenheter från kommunerna kommer att belysas och diskuteras. Vägledning kommer att ges även med utgångspunkt i IVO:s anmärkningar om brister i kvalitetsledningen.

Kursen riktar sig alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, MAS och MAR, kvalitetsutvecklare, kvalitetsansvariga, biståndshandläggare, socialsekreterare och andra kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Göteborg den 16 november 2017, 09.30 – 16.00
Hotell Scandic Europa. Nordstan, Nils Ericsonsgatan 21.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2017-10-27. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare skickas senast ca 2 veckor innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson verksamhetschef KommunLex AB .

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr per deltagare och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor