Kvalitetsledningssystem och systematiskt förbättringsarbete för socialtjänsten och LSS

– Socialstyrelsens krav och praktisk vägledning

TID OCH PLATS

Den 21 april 2021 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef på KOMMUNLEX AB.

Socialstyrelsen ställer i föreskrifter krav på att det ska finnas ett kvalitetsledningssystem för all kommunal vård och omsorg inklusive IFO. Föreskrifterna ställer även krav på systematiskt förbättringsarbete för att verksamheterna ska uppfylla de krav på god kvalitet som följer enligt olika författningar.

Under denna dag ges praktisk vägledning om hur kommunen ska möta kvalitetskraven. Ett fokus kommer vara tillämpning och anpassning av kvalitetsledningssystemet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem (SOSFS 2011:99) till nytillkomna författningsbestämmelser. Ett annat fokus kommer bl.a. att vara hur kvalitetsarbetet kan bidra till större tydlighet i ansvarsfördelning samt bättre ordning i aktuella frågor inom ramen för tillgängliga resurser.

Under dagen ges även vägledning och tips om hur man kan gå tillväga för att ta fram ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelse krav och de krav som ställs av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kursen riktar sig till alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, MAS och MAR, kvalitetsutvecklare, kvalitetsansvariga, biståndshandläggare, socialsekreterare och andra kommunalt verksamma.

PROGRAM

– Gemensam syn på kvalitet inom socialtjänsten och LSS.
– Socialstyrelses och IVO:s synpunkter och anmärkningar i läges- och tillsynsrapporter.
– Exempel på erfarenheter i tillsynen – vad brister och kan förbättras i kvalitetsarbetet.
– Socialstyrelsens definition av kvalitetsbegreppet.
– Ansvar och uppgifter för ledningsansvariga chefer, kvalitetsansvariga, SAS, verksamhetschef enligt HSL, MAS/MAR m.fl.
– Fördelningen av ansvaret vid anlitandet av privata utförare eller vårdgivare (LOU och LOV).
– Arbetsgång för att ta fram ett system i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9.
– Vad är ett bra kvalitetsledningssystem, hur vet vi att vi har lyckats?
– Hur ska processer och rutiner beskrivas och hur omfattande ska beskrivningarna vara?
– Särskilt om samverkan i ledningssystemet.
– Vad innebär Standardiseringsinstitutets kvalitetsstandarder för äldreomsorg och andra verksamheter?
– Lagändringar och tillkommande författningar som behöver beaktas vid framtagande och anpassning av kvalitetsledningssystemet.
– Förbättringsarbetet – riskanalyser, lex Sarah och egenkontroll som en del av ledningssystemet.
– Beröringspunkter mellan vårdskador och missförhållanden, oberoende av vilken verksamhet som berörs (vård och omsorg eller IFO).
– När ska en avvikelse från god kvalitet ses som ett missförhållande?
– Socialstyrelsens krav på egenkontroll och riskanalys.
– Särskilt om krav på utredning av klagomål och synpunkter.
– Rekommendationer om IT-stöd för kvalitetsledningssystem.
– Nationella kriterier för bedömning av ledningssystem.
– Fördelarna med ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 samt svårigheter och fallgropar i kvalitetsarbetet.
– Erfarenheter från arbete med kvalitetsledningssystem i några kommuner, praktiska tips och exempel.
– Gemensam diskussion om uppkomna frågor.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-04-16. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Anmälningsformulär

Kursvillkor