Kvalitetsledningssystem och systematiskt förbättringsarbete för personal i verksamhet enligt SoL, LSS och HSL

Socialstyrelsen ställer i föreskrifter krav på att det ska finnas ett kvalitetsledningssystem för all kommunal vård och omsorg inklusive IFO. Föreskrifterna ställer även krav på systematiskt förbättringsarbete för att verksamheterna ska uppfylla de krav på god kvalitet som följer enligt olika författningar.

Nya författningar och förändrade bestämmelser, exempelvis ny förvaltningslag och nya regler om förenklat beslutsfattande och trygghetsboenden inom äldreomsorgen, ställer krav på anpassning av befintliga kvalitetsledningssystem genom bl.a. att nya processer och rutiner tas fram. Samma gäller t.ex. ett flertal nya föreskrifter för kommunal hälso- och sjukvård. Även för IFO har tillkommit nya bestämmelser, t.ex. när det gäller spelmissbruk.

Under denna dag ges praktisk vägledning om hur kommunen ska möta kvalitetskraven. Ett fokus kommer vara tillämpning och anpassning av kvalitetsledningssystemet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem (SOSFS 2011:99) till nytillkomna författningsbestämmelser. Ett annat fokus kommer bl.a. att vara det fortlöpande förbättringsarbetet med utgångspunkt i ledningssystemet. Under dagen ges även vägledning och tips om hur man kan gå tillväga för att ta fram ett ledningssystem som uppfyller de krav som ställs av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kursen riktar sig alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, MAS och MAR, kvalitetsutvecklare, kvalitetsansvariga, biståndshandläggare, socialsekreterare och andra kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Göteborg den 13 november 2018, 09.15 – 16.00
Hotell Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2018-10-30. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare ca 10 dagar innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor