Kvalitetsledningssystem och systematiskt förbättringsarbete för socialtjänsten och LSS

– Socialstyrelsens krav och praktisk vägledning

Socialstyrelsen ställer i föreskrifter krav på att det ska finnas ett kvalitetsledningssystem för all kommunal vård och omsorg inklusive IFO. Föreskrifterna ställer även krav på systematiskt förbättringsarbete för att verksamheterna ska uppfylla de krav på god kvalitet som följer enligt olika författningar.

Under denna dag ges praktisk vägledning om hur kommunen ska möta kvalitetskraven. Ett fokus kommer vara tillämpning och anpassning av kvalitetsledningssystemet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem (SOSFS 2011:99) till nytillkomna författningsbestämmelser. Ett annat fokus kommer bl.a. att vara hur kvalitetsarbetet kan bidra till större tydlighet i ansvarsfördelning samt bättre ordning i aktuella frågor inom ramen för tillgängliga resurser.

Under dagen ges även vägledning och tips om hur man kan gå tillväga för att ta fram ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelse krav och de krav som ställs av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En särskild fråga som kommer att tas upp är kommunens lagstadgade skyldigheter i nuvarande situation med spridning av Covid-19 samt vilka rutiner som ska finnas i kvalitetsledningssystemet för att uppfylla författningsreglerade krav och Socialstyrelsens nya rekommendationer vid kris.

Kursen riktar sig alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, MAS och MAR, kvalitetsutvecklare, kvalitetsansvariga, biståndshandläggare, socialsekreterare och andra kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Malmö den 31 mars 2020, 09.30 – 16.00.
Webbutbildning (Skype)

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-03-15. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor