Lex Sarah för utredare och personal inom socialtjänsten och LSS

– vad ska rapporteras och hur ska rapporterna utredas?

Att missförhållanden rapporteras enligt lex Sarah och att lex Sarah rapporter utreds på ett bra sätt är en viktig del av kvalitetsarbetet. Samtidigt kan det ofta vara oklart eller kan upplevas som svårt att avgöra vad som ska rapporteras och hur utredningarna ska genomföras.

Under dagen ges vägledning för personal och utredare om vad som ska rapporteras. Samtidigt ges praktisk vägledning för hur rapporterna ska utredas. Frågor som bl.a. kommer att tas upp är definition av god kvalitet, skillnad mellan avvikelse och missförhållande, vad ska ingå i en lex Sarah utredning, gränsdragning mellan rapportering enligt lex Sarah och rapportering enligt patientsäkerhetslagen (lex Maria), vilka krav ställs på en lex Sarah rutin, hur motstridiga uppgifter i en utredning ska värderas m.m.

Andra frågor som kommer att tas upp är bl.a. hur lex Sarah rapporter och avvikelser tillsammans med klagomål och synpunkter kan användas i det systematiska förbättringsarbetet enligt Socialstyrelsens kvalitetsföreskrifter (SOSFS 2011:9). Under dagen kommer också tas upp hur situationer när andra huvudmän t.ex. brister i att ge enskilda behövligt stöd bör hanteras.

Kursen riktar sig till alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, mottagare och utredare av lex Sarah rapporter, kvalitetsutvecklare, kvalitetsansvariga, biståndshandläggare, socialsekreterare och andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Stockholm den 15 maj 2020, 09.30 – 16.00.
Webutbildning på Skype.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef KOMMUNLEX AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 2 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-05-12. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor