Missbruk och psykisk ohälsa – kommunens och regionens ansvar

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården – vem ansvarar för vad och vilket ansvar har kommunen och regionen tillsammans?

Personer med missbruk lider ofta av psykisk ohälsa och kan samtidigt ha en psykisk störning (samsjuklighet). Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan också ha ett bruk eller riskbruk av t.ex. alkohol eller narkotika. De har därför behov av insatser från såväl kommunens socialtjänst som regionens hälso- och sjukvård.

Under denna juridiska temadag ges en grundlig genomgång av ansvarsfördelningen mellan huvudmännen med fokus på rättssäkerhet och patientsäkerhet. En fråga som tas upp är bl.a. det gemensamma ansvaret att se till att de samlade behoven av sociala och medicinska psykiatriska insatser tillgodoses samt ansvaret att samverka för att säkerställa att enskilda inte bollas mellan huvudmännen. Exempel kommer att ges på domar från främst HFD och kammarrätterna i ansvarsfrågor.

Dagen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och arbetsledare, socialsekreterare vuxen IFO, biståndshandläggare socialpsykiatri och LSS-handläggare, personal som utför insatser i form av råd, stöd och omvårdnad samt behandling samt andra intresserade verksamma i kommunernas och regionernas verksamheter som riktar sig till personer med missbruk och psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

TID OCH PLATS

Stockholm den 27 maj 2019, 09.15 – 16.00.
Norra Latin konferens, Drottninggatan 71B.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-05-05. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor