Nya förutsättningar för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsverksamhet – nu med information om arbetsmarknadsutredningens förslag

digitalisering och automatiserade beslut samt den statliga översynen av rollen för kommunerna på arbetsmarknadsområdet (Dir. 2017:71)

Arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd ställer krav på aktiva stödinsatser för att bl.a. bryta långvarigt bidragsberoende. Arbetet bedrivs ofta tillsammans med kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Samtidigt tar den ekonomiska prövningen och handläggningen tid, samtidigt som socialsekreterarna får lägga ned mycket tid åt andra frågor. T.ex. gör situationen på bostadsmarknaden att allt mer tid får ägnas åt bostadsfrågor.

Nu pågår en förändring och utveckling av arbetet. Nya arbetssätt skapar tillsammans med ökad digitalisering nya förutsättningar. Digitaliseringen ger samtidigt upphov till frågor om rättssäkerhet och i vilken utsträckning som lagstiftningen egentligen medger att beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd fattas automatiserat.

Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3) föreslår bl.a. att Arbetsförmedlingen ska få ett tydligare uppdrag samt att kommunerna inte längre ska bedriva någon arbetsmarknadsverksamhet, utan fokusera på socialt stöd. Lagen om kommunala arbetslöshetsnämnder föreslås därför upphöra.

Även socialtjänstlagen föreslås ändras genom att 4 kap. 4 § avskaffas. I fortsättningen föreslås Arbetsförmedlingen svara för både bedömning av arbetsförmåga, anvisningar till och genomförande av arbetsmarknadsinsatser. Om förslagen realiseras kommer kommunerna ställas inför en stor förändring.

Denna juridiska temadag kommer att fokusera på de ändrade förutsättningarna för försörjningsstödet och de kommunala arbetsmarknadsverksamheterna. Andra frågor som tas upp är bl.a. vilka krav som kan ställas på enskilda, vad som gäller för särskilda grupper samt socialtjänstens ansvar att ordna boende eller ge bistånd till tillfälligt eller akut boende.

Kursen riktar sig till socialnämnd och arbetsmarknadsnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare inom försörjningsstödet, chefer och personal inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Stockholm den 12 mars 2019, 09.15 – 16.00.
Norra Latin konferens, Drottninggatan 71B.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-03-05. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart.Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor