Nya regler 1 juli 2022 om barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex Lilla hjärtat

TID OCH PLATS

Den 17 januari 2023 kl. 13.00 – 16.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, socialsekreterare barn och unga samt andra kommunalt verksamma intresserade.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Riksdagen har (prop. 2021/22:178) beslutat om lagändringar som syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas med stöd av LVU och socialtjänstlagen.

Lagändringarna innebär bl.a. skärpta krav på när vård utanför det egna hemmet kan upphöra samt skärpta krav på övervägandena från socialnämnden om vårdnadsöverflyttning och införande av ett krav på övervägande om flyttningsförbud när begäran görs om vårdens upphörande.

Därtill införs möjligheter för socialnämnden att begära drogtester av föräldrar inför umgänge och prövningar av upphörande av vård enligt LVU.

Under denna halvdagsutbildning kommer att gås igenom vad lagändringarna innebär i praktiken samt hur de kommer att påverka handläggningen inom IFO:s verksamhet för barn och unga.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2023-01-16. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor