Nya regler om stärkt rätt till assistans – nu beslutade och träder ikraft 1 jan 2023

TID OCH PLATS

Den 14 februari 2023 kl. 09.00 – 12.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till Socialnämnd eller motsvarande kommunala nämnder med ansvar för LSS, LSS-handläggare och kommunal personal som utför personlig assistans samt andra kommunalt verksamma intresserade.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Riksdagen har nu (prop. 2021/22:214) beslutat om ändringar i reglerna om personlig assistans.
Ändringarna innebär bl.a. att det sjätte grundläggande behovet (hjälp som förutsätter ingående kunskaper) tas bort och ersätts med två nya grundläggande behov.

Ytterligare en ändring är bl.a. en avgränsning av föräldraansvaret genom ett mer rättssäkert föräldraavdrag.

Under denna halvdagsutbildning kommer att gås igenom vad lagändringarna innebär i praktiken för rätten till assistans och handläggningen av assistansärenden samt vilka konsekvenser ändringarna får för kommunerna.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2023-01-13. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor