Patientsäkerhet samt rapportering och utredning av vårdskador enligt PSL (lex Maria)

–med hänsyn till förslagen i SOU 2022:41 om stärkt medicinsk kompetens i kommunerna

TID OCH PLATS

Den 4 april 2023 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet i kommunal hälso- och sjukvård: förvaltningschefer, verksamhetschefer enligt HSL, enhetschefer, MAS, MAR, utredare av inkomna rapporter, kvalitetsutvecklare m.fl.

Möjlighet finns för deltagarna att innan utbildningsdagen skicka in egna frågeställningar som kommer att besvaras under dagen.

PROGRAM

Avvikelsehantering och rapportering av vårdskador i kommunal hälso- och sjukvård
– Patientsäkerhetslagens krav på utredning av vårdskador och risker för vårdskador.
– Socialstyrelsens föreskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.
– IVO:s föreskrifter om lex Maria.
– Vad betyder det att alla som utför uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bidra till hög patientsäkerhet?
– Vad innebär att verksamheten är av god kvalitet?
– Definition av avvikelse inom hälso- och sjukvård.
– Definition av vårdskada och allvarlig vårdskada.
– När ska en avvikelse ses som en vårdskada eller risk för vårdskada?
– Hur kan man bedöma om vårdskadan eller risk för vårdskadan är allvarlig (lex Maria)?
– Vad gäller när andra huvudmän avviker från kravet på god vård?
– Gränsdragning gentemot brister som istället ska hanteras enligt lex Sarah eller andra författningar.
Vilket ansvar har vårdgivaren och vad åligger verksamhetschef, MAS/MAR, legitimerad och annan personal?
– Fördelning av ansvar för kommunal hälso – och sjukvård.
– Vårdgivarens informations- och utredningsansvar.
– När behöver uppgifter som rör avvikelser och rapporteringsskyldighet delegeras?
– Särskilt om vårdgivarens skyldighet att fastställa rutiner.
– Verksamhetschef HSL, MAS och MAR – ansvarsfördelning och roller.
– Personalens lagstadgade ansvar.
Särskilt om föreslagna tillägg och ändringar i ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården i SOU 2022:41
– Förslag om ledningsansvarig som ska säkerställa kommunens ansvar som huvudman.
– Föreslagna förändringar i verksamhetschefens roll.
– Förslag om förändringar MAS och MAR uppdragen.
– Vad innebär förslagen om kvalitetsansvar för omvårdnad och kvalitetsansvarig för rehabilitering.
Rapportmottagande och utredning

– Synpunkter på val av rapportmottagare och utredare.
– Lämpliga rutiner och former för rapporteringen m.m.
– Gränsdragning mellan en rapport och ett klagomål.
– Utredningens struktur och innehåll.
– Utredning av händelseförloppet – hur långt ska man gå?
– Vad ska enskild patient informeras om?
– Enskilds samtycke vid kontakt med andra huvudmän.
– Utredning av rapport som gäller personer med nedsatt beslutsförmåga.
– Värdering av enskilds och personalens uppgifter i utredningen.
– Anhörigas, gode mannens och förvaltarens roll i utredningen.
– Hantering av motsägelsefulla uppgifter om en händelse.
– Kartläggning av orsakerna till det inträffade.
– Olika tillvägagångssätt för identifiering av åtgärder som ska vidtas för att förhindra att något liknande inträffar igen.
– Kartläggning och analys av tidigare händelser och då vidtagna åtgärder.
– Uppföljning av vidtagna åtgärder, egenkontroll och riskanalys enligt SOSFS 2011:9.
– Förslag till beslut och beslut.
– Utredning av allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada, anmälan till IVO.
– Diarieföring och dokumentation i ärendet enligt patientsäkerhetslagen.


Rapportering i samband med utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
– Patientsäkerhet vid utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
– Icke legitimerade personalens ansvar för patientsäkerhet.
– Vilken roll har chefen för personal som utför delegerade uppgifter?
– Föreslagna ändringar i i SOU 2022:41 som gäller delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Hantering av klagomål och synpunkter
– Klagomål och synpunkter från patienter, närstående eller andra – vad gäller enligt Socialstyrelsens kvalitetsföreskrifter samt enligt 11 kap. 2a § patientlagen?
– Skillnader mellan utredning av klagomål och hantering av medborgarsynpunkter.
– Hantering av klagomål och synpunkter som indikerar vårdskador eller risk för vårdskador.
Avvikelsehantering och rapporteringsskyldighet i kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9
– Nödvändiga rutiner i ledningssystemet för klagomålshantering, avvikelser från god kvalitet och vårdskador.
– Periodiska sammanställning och analys av inkomna klagomål, avvikelser och rapporter.
– Identifiering av systematiska brister och förbättringsåtgärder.
Övriga frågor som tas upp av deltagarna – diskussion och svar

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2023-04-03. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor