Så påverkas kommunernas vård och omsorg av primärvårdsreformen och ändringarna i HSL 1 juli 2021

TID OCH PLATS

Den 16 oktober 2020 kl. 09.00 – 12.30.
Webbutbildning på Teams/Skype.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

Under denna webbutbildning ges en grundlig genomgång av reformen och hur den kan påverka den kommunala vården och omsorgen.

Vidare tas upp andra juridiska nyheter som i SOU föreslagna regler när enskilda saknar förmåga att ge samtycke till vård och omsorg samt till användning av välfärdsteknik.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård, förtroendevalda i ansvarig kommunal nämnd, verksamhetschefer HSL, MAS/MAR, legitimerad personal, enhetschefer, personal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt övriga intresserade kommunalt verksamma.

Under föreläsningen kommer följande tas upp.

– Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret och dess begränsning till primärvårdsbaserade insatser.

– Regeringens proposition 2019/20:164 om god och nära vård samt det ändrade primärvårdsbegreppet.

– Vad innebär reformen och inriktningen mot en god och nära vård för kommunernas vård och omsorg?

– Det nya primärvårdsbegreppet – åtgärder som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

– Vad innebär det nya primärvårdsbegreppet och hur ska det tolkas i praktiken?

– Kommer kommunerna att få ta ansvar för allt mer avancerade insatser?

– Vad kommer att ingå i regionens respektive kommunens primärvårdsuppdrag och vad kommer fortsatt att åligga den specialiserade vården?

– Hur påverkas det kommunala ansvaret för främst hemsjukvårdsinsatser?

– Påverkas gällande hemsjukvårdsavtal och ansvarsfördelningen mot regionen av lagändringen?

– Vad behöver den kommunala vården och omsorgen tänka på med anledning av primärvårdsreformen?

– Finns behov av eventuella justeringar av de befintliga hemsjukvårdsavtalen?

– Ändringen i patientdatalagen från 1 juli 2021 – lättnader i signeringskraven för anteckningar i patientjournaler m.m.

– Andra aktuella rättsliga frågor för kommunernas vård och omsorg.

– Utredningen (SOU 2020:14) om framtidens teknik i omsorgens tjänst.

– Utredningens förslag om bl.a. ändringar i patientlagen och SoL när enskilda saknar förmåga till att ge samtycke.

– Vad gäller när enskilda inte kan samtycka till insatser och SIP eller till om välfärdsteknik ska användas?

– Vad innebär förslagen och hur är de tänkta att tillämpas i praktiken?

– Frågor från deltagarna, diskussion och svar.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 575 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-10-14. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor