Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation – vad innebär de nya reglerna för kommunerna?

TID OCH PLATS

Den 30 januari 2023 kl. 09.00 – 12.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, verksamhetschefer och enhetschefer, biståndshandläggare, LSS-handläggare, MAS och MAR, verksamhetschef HSL, kommunal hälso- och sjukvårdspersonal, verksamhetsutvecklare, IT och systemansvariga samt andra kommunalt verksamma inom vård och omsorg.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Riksdagen har (2021/22:177) beslutat om en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Lagen innehåller även bestämmelser även bestämmelser som rör socialtjänstens äldreomsorg och stödverksamheter för personer med funktionsnedsättning.

De nya reglerna, som gäller från 1 januari 2023, innebär bl.a. att vårdgivare och omsorgsgivare, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, får tillgång till personuppgifter hos andra vårdgivare och omsorgsgivare.

Därtill införs sekretessbrytande bestämmelser för att underlätta informationsutbyte när det gäller äldre personer och personer med funktionsnedsättning som har insatser enligt socialtjänstlagen och LSS.

Under denna halvdagsutbildning kommer att tas upp vad den nya lagen innebär och hur de i praktiken kan tillämpas inom kommunal vård och omsorg.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2023-01-27. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor