Sekretess i socialtjänsten och LSS samt hälso- och sjukvården – möjligheterna till samarbete och utbyte av information

TID OCH PLATS

Den 15 februari 2022 kl. 09.00 – 12.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist på KOMMUNLEX AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande samt personal som arbetar inom kommunens verksamheter enligt socialtjänstalgen, LSS och HSL och andra intresserade kommunalt verksamma.

PROGRAMPUNKTER

– Sekretessreglernas praktiska tillämpning vid handläggning av ärenden och utförande av insatser enligt SoL och LSS samt HSL.
– Skillnaderna mellan formell sekretess, inre sekretess och åtkomstbehörigheter till personakter och journaler.
– Särskilt viktiga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
– Vilka undantag finns från tystnadsplikten och när finns sekretessbrytande regler?
– Vad gäller för samarbete och utbyte av information mellan olika verksamheter inom kommunen och med regionen och statliga myndigheter.
– Sekretessen mellan olika kommunala nämnder och förvaltningar samt den inre sekretessen inom en förvaltning.
– Gäller sekretess mellan t.ex. myndighetshandläggare och utförare av insatser?
– När behövs samtycke från enskilda och på vilket sätt kan samtycket lämnas och dokumenteras?
– Vad gäller vid samordnad individuell planering (SIP) och annan planering mellan olika aktörer?
– Vad gäller för lämnande av uppgifter mellan regionen och kommunen vid utskrivningar från slutenvård?
– När finns möjligheter att bryta sekretessen för att säkerställa att enskilda ges nödvändig vård, behandling eller annat stöd?
– Vilken möjlighet har ställföreträdare för enskilda såsom vårdnadshavare, gode män och förvaltare att ta del av känslig information?
– Vilken rätt har vårdnadshavare och andra närstående till information och insyn.
– När finns en skyldighet eller möjlighet att göra anmälningar och lämna uppgifter som omfattas av sekretess till exempelvis socialtjänsten och polis eller åklagare samt Försäkringskassan?
– Förslagen i SOU 2020:14 och SOU 2021:4 om bl.a. undantag från kravet på samtycke till SIP i vissa fall samt om en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
– På vilket sätt underlättar de föreslagna nya reglerna samverkan och utbyte av information mellan olika aktörer inom vården och omsorgen?

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2022-02-14. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor