Socialtjänstens ansvar vid bostadsbrist och hemlöshet

Bostadsbristen i landet påverkar kommunerna genom att fler enskilda vänder sig eller hänvisas till socialtjänsten för att få en bostad. Under denna juridiska temadag görs en grundlig genomgång av kommunens ansvar vid hemlöshet. Frågor som tas upp är bl.a. ansvarsfördelningen mellan kommunen och andra samhällsaktörer för att tillgodose enskildas och familjers behov av boende. Andra frågor som tas upp är hur långt enskildas ansvar för att själva ordna sitt boende sträcker sig samt socialtjänstens ansvar att bistå socialt utsatta grupper av människor med hjälp för att anskaffa en bostad. Även praktiska frågor såsom hanteringen av sociala kontrakt eller kommunkontrakt kommer att tas upp tillsammans med andra i bostadsärenden vanligen förekommande frågor.

Kursen riktar sig till kommunstyrelsen, socialnämnden eller motsvarande, chefer inom kommunal socialtjänst, socialsekreterare, handläggare socialpsykiatri samt andra intresserade verksamma i kommunal förvaltning eller kommunala bostadsbolag som arbetar med bostadsfrågor och insatser för att förebygga bostadslöshet och hemlöshet.

TID OCH PLATS

Malmö den 9 oktober 2019, 09.30 – 16.30.
Radison Blu Hotel, Östergatan 10.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-09-20. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor