Socialtjänstens ansvar vid bostadslöshet samt kommunens ansvar att ordna bostäder för nyanlända

Bostadsbristen gör att utestängningen från bostadsmarknaden ökar och numera omfattar bredare grupper av människor. Den kommunala socialtjänsten har av tradition ofta tagit ett stort bostadssocialt ansvar genom bl.a. så kallade sociala kontrakt och tidsbegränsade kontrakt samt genom bistånd till tillfälliga boenden på hotellhem och vandrarhem. Bostadsbristen innebär en ökad press på socialtjänsten. Samtidigt har tillkommit ett ansvar för kommunen att ordna bostäder enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Under denna juridiska temadag lämnas en genomgång av vilket ansvar som socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen (2001:453) för att hjälpa enskilda att anskaffa en bostad eller för att ge ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende. Frågor som kommer att tas upp är bl.a. var gränsen går för socialtjänstens bostadsansvar enligt domstolspraxis från främst Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna. Vidare kommer att lämnas en genomgång av det numera tillkommande ansvaret för kommunen enligt lagen (2016:38) om mottagande av nyanlända invandrare för bosättning. Frågor som tas upp är bl.a. i vilka former som bostad kan erbjudas nyanlända och vad som kan bli följden om kommunen inte förmår att följa lagen. Särskilt kommer att tas upp vad det kan innebära för socialtjänsten om kommunen brister i sitt ansvar för mottagandet.

Kursen riktar sig till kommunstyrelsen, socialnämnden eller motsvarande, ansvarig kommunal nämnd för mottagandet av nyanlända, chefer och socialsekreterare och andra tjänstemän som handlägger bostadsärenden eller anordnar boende för nyanlända, kommunala bostadsbolag samt även andra kommunalt verksamma intresserade.

TID OCH PLATS

Göteborg den 29 januari 2018, 09.30 – 16.00
Centralhuset konferens Göteborg, Nils Ericsonsplatsen 4.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2017-12-20. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast ca två veckor innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor