Socialtjänstens bostadsansvar samt sociala kontrakt och andra boendefrågor

TID OCH PLATS

Den 1 juni 2021 kl. 13.00 – 16.300.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist på KOMMUNLEX AB.

Kursen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande samt samtliga som arbetar med boendefrågor i kommunen.

PROGRAMPUNKTER

– Socialtjänstens ansvar för hemlöshet och bostadslöshet enligt lag och praxis.
– Särskilt om ansvaret för skyddat boende och hjälp att ordna bostad vid våld i nära relation.
– Kommunens ansvar att ta emot och ordna boende för nyanlända.
– Vad gäller för kontrakten vid vård- och omsorgsboenden?
– Hur kan eller bör hyreskontrakten vara utformade för att vara lagliga?
– Finns möjligheter att villkora avtalen med t.ex. villkor om alkohol och droger eller annat?
– Vad gäller för stödboenden eller liknande för missbrukare m.fl.?
– Vad kan socialtjänsten göra om enskilda inte betalar hyran eller är misskötsamma?
– Hur hanteras situationer när bekanta och närstående orsakar störningar?
– Kan enskilda avhysas när de t.ex. har socialt kontrakt eller bor på vård- och omsorgsboende?
– Formulering av beslut om bistånd i form av bl.a. hjälp med att ordna boende.
– Frågor om uppföljning samt stöd till enskilda att sköta sin bostad och betala hyran.
– Frågor som tas upp av deltagarna, diskussion och svar.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-05-26. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Anmälningsformulär

Kursvillkor