Socialtjänstens och regionernas ansvar vid samsjuklighet – nya föreslagna regler

TID OCH PLATS

Den 1 december 2021 kl. 10.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist på KOMMUNLEX AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 2 950 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer, socialsekreterare, handläggare inom socialpsykiatri, personal som svarar för att genomföra insatser för personer som har ett missbruk eller beroende och andra psykiatriska diagnoser eller psykiska funktionsnedsättningar.

PROGRAM

– Nu gällande författningsreglering av ansvaret enligt socialtjänstlagen, LVM, HSL och LPT.
– Vård, behandling, stöd och bistånd till personer med samsjuklighet – vad åvilar socialtjänsten och regionen?
– Praxis gällande ansvarsfördelningen – vad gäller för exempelvis öppenvårdsinsatser, behandlingshemsvistelser (HVB) och andra stöd- och biståndsinsatser?
– Rekommendationer från Socialstyrelsen och nationella riktlinjer för behandling vid samsjuklighet.
– Socialtjänstens uppsökande ansvar – särskilt om uppsökande åtgärder vid samsjuklighet.
– Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08) som (dir. 2020:68) ska redovisa sitt uppdrag senast 30 november 2021.
– Vad innebär utredningens överväganden och förslag när det gäller bl.a. samverkan och ett samlat ansvar för personer med sjuklighet hos en huvudman?
– Kan det till och med bli en gemensam lag för personer som vårdas utan samtycke enligt LVM eller LPT?
– Hur påverkas socialtjänstens vuxenverksamhet och socialpsykiatrin av utredningens förslag?
– På vilket sätt bör kommunerna förbereda sig om förslagen leder till ny lagstiftning?

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2021-11-30. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor