Stöd och skydd till barn och unga – tillämpning av LVU och processen i domstol

TID OCH PLATS

Den 22 oktober 2021 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist på KOMMUNLEX AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare inom barn och ungdom samt andra intresserade kommunalt verksamma.

PROGRAMPUNKTER

– Socialtjänstens uppgifter enligt socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och LVU.
– Barns bästa och rättigheter enligt FN:s konvention.
– Gränsdragning mot andra aktörers ansvar för stödinsatser, vård och behandling.
– Skolans ansvar för stöd samt regionens ansvar för vård och behandling.
– Aktualisering av ärenden samt handläggningsfrågor vid orosanmälningar.
– Särskilt om omedelbara skyddsbedömningar och förhandsbedömningar.
– Dokumentationsfrågor samt barnperspektivet i utredningen.
– Huvudprincipen om frivillighet och gränsen mot tvång enligt LVU.
– Kriterier för tvångsvård enligt LVU, miljöfallen och eget beteende.
– När kan annan skyddslagstiftning, såsom LVM och LPT, användas?
– Praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna i mål enligt LVU.
– Vilka krav ställer domstolarna på socialtjänstens utredningar och bevisningen i LVU-mål?
– Betydelsen och värderingen av barn och ungas utsagor i ärenden och mål enligt LVU.
– Socialsekreterarens roll – vad innebär det att vara företrädare för socialnämnden?
– Domstolsprocessen i praktiken, praktiska tips inför den muntliga förhandlingen.
– Deltagarnas egna frågor, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2021-10-21. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor