Stöd till barn, unga och elever med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning – vem ansvarar för vad?

Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10 – 17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Problematiken har även uppmärksammats av regeringen. Samtidigt finns barn som har särskilda stödbehov på grund av t.ex. neuropsykiatrisk eller annan funktionsnedsättning. De problem som uppmärksammats med att ge barn och elever ett behövligt stöd handlar många gånger om en otillräcklig kunskap om vem som ansvarar för vad och kvalitativa brister i det stöd som erbjuds samt att samarbetet mellan socialtjänsten, LSS, skolan och landstinget fortsatt behöver utvecklas.

Under denna dag ges en grundlig genomgång av författningsregleringen och vem som ansvar för vad. Särskilt kommer att tas upp vad som gäller i komplicerade ärenden vid brister i hemmiljön eller i föräldraförmågan, vid svårigheter i skolsituationen eller frånvaro från skolan samt vid särskilda stödbehov på grund av funktionsnedsättningar hos barnet. En annan fråga som tas upp är vad som gäller vid placeringar utanför föräldrahemmet och vid skolgång på annan ort. Därtill kommer bl.a. tas upp möjligheterna till och erfarenheterna av former för samverkan mellan huvudmännen och internt mellan olika verksamheter såsom IFO och LSS.

Kursen riktar sig till socialnämnd och utbildningsnämnd eller motsvarade, chefer, arbetsledare, socialsekreterare inom IFO barn och ungdom, biståndshandläggare, LSS-handläggare, rektorer och skolledare, personal inom skolan och elevhälsan samt andra intresserade verksamma inom kommuner och landsting.

TID OCH PLATS

Stockholm den 14 november 2018, 09.15 – 16.00.
Norra Latin konferens, Drottninggatan 71B.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2018-10-29. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor