Tillämpning av LSS – vad innebär ändringen 1 november om assistans för andningshjälp och vad händer med lagen?

Handläggning och utförande av insatser enligt LSS ställer krav på god kunskap om lagen. God kunskap om gällande praxis är nödvändig för att bedöma enskilda ansökningar på ett rättssäkert sätt. Förvaltningslagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (SOSFS 2014:5) ska också följas.

Under kursen görs en grundlig genomgång av de krav som gäller för kommunernas verksamhet enligt LSS. Ett fokus kommer bl.a. vara rätten till insatser enligt praxis från främst HFD. Ett annat fokus kommer att vara vilka krav som gäller för genomförande av insatser enligt lagen. Särskilt kommer bl.a. tas upp lagens krav på bl.a. tillräcklig bemanning vid service- och gruppbostäder.

En av de frågor som tas upp är lagändringen 1 november 2019 om att andningshjälp ska ses som ett grundläggande behov och berättiga till personlig assistans. Den nya regeln ger upphov till många tillämpningsfrågor. Särskilt kommer tas upp hur regeln påverkar kommunerna.

Ytterligare en fråga är vad som händer med LSS. Regeringen har aviserat att ytterligare lagändringar gällande assistansen kan komma. Samtidigt är oklart vad som kommer att hända med översynen av övriga insatser. SKL har till regeringen bl.a. framfört att LSS handlar om mer än assistans samt att kommunerna bl.a. vill att boendestöd tas in som en insats i lagen. SKL har därför begärt att LSS-utredningens förslag ska sändas ut på remiss.

Kursen riktar sig till ledamöter i socialnämnd, omsorgsnämnd eller motsvarande, chefer, LSS-handläggare, enhetschefer och personal som utför insatser enligt LSS samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Göteborg den 11 november 2019, 09.30 – 16.30.
Hotell Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-10-15. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor