Vad gäller juridisk för socialtjänsten och LSS vid Corona/Covid-19 pandemi?

TID OCH PLATS

Den 15 april 2020, 13.00 – 16.30.
Webbutbildning på Skype.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

Under föreläsningen kommer bl.a. nedan angivna frågor tas upp. Under den sista delen av föreläsningen kommer svar även att ges på frågor som skickats in i förväg av deltagarna.

– Vilka juridiska regler gäller vid pandemi och kris?

– Hur ska kommunen göra om det är svårt att följa regelverket?

– Finns möjlighet att göra undantag från normal sett gällande regler om t.ex. handläggningstider och dokumentation?

– Vad gäller för t.ex. hembesök när risk finns för smittspridning?

– Kan normala regler sättas åt sidan med hänvisning till smittrisker eller arbetsmiljöhänsyn?

– Måste kommunen ge hemtjänst och annan hjälp till personer som tillfället vistas i kommunen, exempelvis i sina fritidshus?

– Vilka skyldigheter har kommunen att t.ex. utföra hela eller delar av personlig assistans om privata anordnare inte klarar det?

– Kan kommunen hänvisa enskilda till andra insatser t.ex. plats på boende om det blir svårt att hjälpa enskilda i hemmet?

– Har kommunen skyldighet att t.ex. bistå med inköp på grund av att äldre och riskgrupper bör hålla sig isolerade?

– Går det att stänga stöd och behandlingsverksamheter för barn och familjer eller missbrukare på grund av pandemin?

– Vilka möjligheter finns att ge icke biståndsbedömda serviceinsatser och rådgivning till enskilda?

– Kan exempelvis vård- och omsorgsboenden användas för att avhjälpa akut platsbrist inom hälso- och sjukvården?

– Hur bör eventuella avsteg från gällande regelverk hanteras och dokumenteras?

– SKR:s krav på omgående undantag från gällande regelverk på grund av pandemin.

– Vägledning från Socialstyrelsen och synpunkter från IVO.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 250 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-04-12. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

Anmälningsformulär

Kursvillkor