Vad innebär den föreslagna äldreomsorgslagen för kommunerna?

TID OCH PLATS

Den 20 januari 2023 kl. 13.00 – 16.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande med ansvar för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, verksamhetschefer och enhetschefer, biståndshandläggare, SAS, kvalitetsansvariga, MAS, MAR, legitimerad HSL-personal samt andra intresserade kommunalt verksamma inom vård och omsorg av äldre.

UTBILDNINGENS NÄRMARE INNEHÅLL

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner SOU 2022:41 har nu lämnat sitt betänkande.

Utredningen har bl.a. tagit fram förslag till en äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen och anger vad som särskilt gäller för äldreomsorgen.

Utredningen har också lämnat förslag på hur lagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för dem som får kommunal hälso- och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen.

Ett av flera förslag är att det i kommunen ska det finnas en ledningsansvarig för kommunens primärvård, som säkerställer kommunens, dvs. huvudmannens, ansvar för en god och säker vård.

I betänkandet förslås därtill bl.a. skärpta krav på samordnad planering (SIP) med regionerna samt införande av formella krav på genomförandeplaner och på uppföljning av biståndsbesluten för äldre.

Lagförslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Under utbildningen görs en grundlig genomgång av vad lagförslagen innebär och hur de i praktiken kommer påverka arbetet inom kommunernas äldreomsorg.

Ett fokus kommer vara vilka förändringar som behövs för att kommunerna ska leva upp till de nya reglerna.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2023-01-19. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor