Vård och omsorg vid beslutsoförmåga och kognitiv svikt – gällande och föreslagna nya regler

TID OCH PLATS

Den 11 november 2021 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist på KOMMUNLEX AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPPS

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande och all personal som arbetar med handläggning och genomförande av insatser inom äldre- och funktionshindersomsorgerna.

PROGRAMPUNKTER

– Principer i lagstiftning om samtycke och respekt för enskildas självbestämmanderätt och integritet.
– Går det att sätta in insatser utan samtycke från brukare och patienter?
– Vad gäller enligt nu gällande bestämmelser i socialtjänstlagen och patientlagen?
– Undantagssituationer när utredning kan inledas utan ansökan eller samtycke från enskild.
– Möjligheterna att med stöd av nödrätten vidta eller sätta in skydds- eller begränsningsåtgärder.
– Kan andra företräda personer som har bristande beslutsförmåga eller kognitiv svikt?
– Vad gäller för anhöriga, gode män, förvaltare, ombud och framtidsfullmaktshavare?
– Vad gäller om den enskilde har en annan åsikt än t.ex. anhöriga, gode män eller andra?
– Vägledning från Socialstyrelsen gällande skydds- och tvångsåtgärder inom vård och omsorg.
– Vägledande och principiella beslut från JO och IVO i frågor om kommunens uppsökande och yttersta ansvar.
– Rättspraxis i frågor som rör enskildas självbestämmanderätt inom vård- och omsorg.
– Förslagen i SOU 2020:14 med möjlighet att ge insatser, använda välfärdsteknik och genomföra SIP utan samtycke från den enskilde.
– Förslagen i SOU 2021:4 om möjlighet till informationsutbyte och samlad vård- och omsorgsdokumentation.
– Vad innebär utredningarna förslag och vad kan de innebära för vården och omsorgen enligt SoL och HSL.
– Deltagarnas frågor, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2021-11-10. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor