Vilket ansvar har kommunen och socialtjänsten att bistå massflyktingar?

TID OCH PLATS

Den 8 juni 2022 kl. 13.00 – 16.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist på Kommunlex AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och arbetsledare, socialsekreterare och biståndshandläggare samt andra kommunalt verksamma intresserade.

Under utbildningen kommer bl.a. följande tas upp

–  EU:s massflyktsdirektiv och rätten till uppehållstillstånd för sådana flyktingar enligt Utlänningslagen.
–  Migrationsverkets ansvar enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA).
–  Kommunens skyldigheter och det yttersta ansvaret enligt socialtjänstlagen.
–  Vad gäller när uppehållstillstånd beviljats?
–  Vilka skyldigheter kan kommunen ha att t.ex. bistånd med ekonomisk hjälp och någon form av boendelösning?
–  Vad gäller för annat bistånd till livsföringen såsom hemtjänst eller annat personligt stöd?
–  Vad gäller för handläggningen vid ansökningar från personer som är massflyktingar?
–  Vad gäller i samverkan med Migrationsverket – kan t.ex. kommunens socialtjänst hyra ut lägenheter eller sälja omsorgstjänster till Migrationsverket?
–  Har den kommunala hälso- och sjukvården ett ansvar för vård till massflyktingar?
–  Domstolspraxis samt vägledning från bl.a. SKR om bistånd och stöd till massflyktingar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2022-06-04. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor