Vuxenärenden inom socialtjänsten

TID OCH PLATS

Den 15 oktober 2021 kl. 10.00 – 15.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist på KOMMUNLEX AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 2 500 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare som arbetar med vuxenärenden, stödpersonal och behandlare samt andra intresserade kommunalt verksamma.

PROGRAMPUNKTER

– Författningsregleringen – socialtjänstens ansvar enligt socialtjänstlagen och LVM samt viktiga föreskrifter och allmänna råd t.ex. om våld.
– Socialtjänstens ansvar att ge stöd och bistå vuxna med missbruk och beroende.
– Ansvarsfördelning och gränsdragningsfrågor främst gentemot regionen t.ex. i ärenden med samsjuklighet.
– De nationella riktlinjerna om behandling av spelmissbruk och spelberoende.
– Hur ska riktlinjerna tolkas och vad innebär de egentligen för ansvarsfördelningen mellan kommun och region?
– Särskilda handläggnings- och dokumentationsfrågor – förhandsbedömningar samt risk- och skyddsbedömningar, bedömning om LVM-utredning ska inledas, det uppsökande ansvaret för vuxna m.m.
– Hur ska beslutet i vuxenärendet och uppdraget till dem som ska genomföra insatserna formuleras
– Andra dokumentationsfrågor som dokumentationen vid genomförandet och uppföljningen av beslutade insatser.
– Överklagbarhet av alla beslut som kan antas påverka enskilda på ett påtagligt sätt, exempelvis beslut om att avbryta placeringar vid behandlingshem och erbjudanden om plats på visst behandlingshem.
– Vägledande rättspraxis i vuxenärenden från främst Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.
– Egna frågor, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2021-10-13. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor