Handledning för MAS, MAR och verksamhetschefer HSL

TID OCH PLATS

Den 15 maj 2024 kl. 13.00 – 16.30.
Handledning på Teams.

HANDLEDARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för handledningen är 1 200 kr per deltagare exklusive moms.

MÅLGRUPP

Denna handledning riktar sig i första hand till MAS och MAR. Även verksamhetschefer HSL är välkomna att delta.

Antalet platser vid varje handledningstillfälle är begränsat för att ge alla utrymme för frågor och aktivt deltagande. Först till kvarn gäller.

HANDLEDNINGENS NÄRMARE INNEHÅLL

Deltagarna ges möjlighet att skicka in sina frågor i förväg, och det kommer även finnas möjlighet att upp exempelärenden eller andra frågor under handledningen.

Förutom deltagarnas särskilda frågor kan exempelvis frågor om följande tas upp:

– Kommunala hälso- och sjukvårdens uppdrag och avgränsning mot regionens ansvar för specialistvård.
– Innebörden av MAS och MAR författningsreglerade uppdrag.
– Avgränsning mot och samarbete med verksamhetschefen HSLs uppdrag.
– Vilket stöd kan MAS och MAR förväntas ge till legitimerad HSL-personal samt personal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter?
– Obligatoriska och andra rutiner i kommunal HSL.
– Vad ska ett kvalitetsledningssystem för kommunal HSL innehålla?
– Vilken roll har MAS och MAR i framtagande och uppdateringar av kvalitetsledningssystemet.
– Avvikelsehantering och rapportering av vårdskador och risk för vårdskador.
– MAS och MAR roll i avvikelsehanteringen.
– Klagomålshanteringen i kommunal HSL.

Möjlighet kommer även finnas för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan till handledningen ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-05-14. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel avgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor