Juridik för elevhälsan – nya bestämmelser om stärkt elevhälsoarbete från 2 juli 2023

TID OCH PLATS

Den 23 april 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till utbildningsnämnd eller motsvarande, skolchefer, rektorer, elevhälsochefer, personal inom elevhälsan samt andra intresserade kommunalt verksamma.

Under dagen kommer bl.a. tas upp följande.

– Vad innebär bestämmelserna i skollagen om elevhälsa och kravet på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog eller speciallärare?
– Definition av elevhälsans uppdrag och uppgifter enligt skollagen.
– Vad ingår i det förebyggande och hälsofrämjande uppdraget?
– På vilket sätt ska elevhälsan stödja elevernas utveckling mot skolans mål?
– Vad ingår i det medicinska uppdraget i form av bl.a. hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser?
– Gränsdragning av elevhälsans ansvar mot andra huvudmäns ansvar, till exempel regionernas och socialtjänstens ansvar.
– De nya skrivningarna i skollagen om stärkt elevhälsoarbete från 2 juli 2023 – vad innebär de i praktiken?
– Särskilt om förtydligandet av att det inom elevhälsan nu ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare.
– Vad betyder förtydligandet för bl.a. speciallärare samt för sekretessen i skolan och elevhälsan?
– Särskilt om rollen för elevhälsan vid utredning och genomförande av stödinsatser på uppdrag av rektor.
– Vad gäller när elever kan behöva medicinska insatser eller egenvårdsinsatser under skoltid – har elevhälsan verkligen ett ansvar för sådana insatser?
– Särskilt om elevhälsans organisation och arbetsformer såsom en sammanhållen eller helt eller delvis centraliserad elevhälsa.
– Rektorn och elevhälsochefen eller motsvarande – vem ansvarar för och bestämmer vad?
– Dokumentationen inom elevhälsan – vad gäller för de olika professionerna?
– Vad innebär sekretessen i elevhälsans psykologiska, psykosociala eller specialpedagogiska verksamhet?
– Vad innebär sekretessen för skolläkaren och skolsköterskan?
– Begränsningar och möjligheter till informationsöverföring mellan elevhälsans personal, rektorn och lärarlaget samt annan skolpersonal.
– När kan information lämnas mellan elevhälsan, socialtjänsten och t.ex. regionens habilitering och BUP?
– I vilka situationer har skolan och därmed även elevhälsans personal en anmälningsskyldighet till socialtjänsten?
– När bör och kan anmälningar om brott göras eller uppgifter om brott lämnas till polis eller åklagare?
– Deltagarnas frågor, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-04-20. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor