Juridisk temadag om ärenden om våld i nära relation samt stöd till brottsoffer

TID OCH PLATS

Den 15 december 2023 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer, arbetsledare, socialsekreterare, personal i socialtjänstens stödverksamheter för vuxna vålds- och brottsoffer samt andra intresserade kommunalt verksamma.

Under dagen kommer bl.a. tas upp.

– Socialtjänstlagens bestämmelser om stöd och hjälp till personer som utsatts för brott.
– Ansvaret att ge stöd till personer som är eller varit utsatta för våld eller övergrepp av närstående.
– Ansvaret att verka för att den som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp att ändra sitt beteende.
– Vilken kommun är ansvarig – bestämmelserna i 2 a kap. SoL och möjligheten att ansöka i annan kommun när man behöver flytta på grund av våld eller övergrepp.
– Vad innebär socialtjänstens ansvar i praktiken och vilket bistånd har enskilda rätt till enligt domstolspraxis?
– Särskilt om rätten till bistånd i form av skyddat boende eller t.ex. sociala kontrakt vid utsatthet i form av våld eller andra övergrepp.
– Vilka möjligheter finns det att erbjuda så kallade serviceinsatser utan biståndsbeslut för dem som är utsatta?
– Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd från maj 2022 om våld i nära relationer – hur ska de tillämpas inom socialtjänsten?
– Vad gäller vid hanteringen av aktualiseringar av och förhandsbedömningar i våldsärenden?
– Synpunkter från bl.a. IVO och JO på hanteringen vid anmälningar till eller kännedom på annat sätt hos socialtjänsten om att enskilda är utsatta.
– Det uppsökande ansvaret i SoL– vilka åtgärder ska vidtas och hur ska åtgärderna dokumenteras?
– Hur kan biståndsbesluten och beställningarna till kommunernas utförare av stödinsatser formuleras?
– Särskilda frågor om bl.a. sekretess samt möjligheterna att göra anmälningar eller lämna uppgifter till polis eller åklagare.
– Nyheter i lagstiftningen, till exempel utkastet till lagrådsremiss om stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende.
– Vad kan lagrådsremissen innebära för kommunerna och för de enskilda verksamheter som idag tillhandahålla skyddade boenden?
– Frågor från deltagarna, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2023-12-14. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor